Hudební Věda

Zprávy

 • Doktorské studium
 • Habilitační řízení
 • Řízení ke jmenování profesorem

Tematické oddíly v sekci Zprávy budou čtenáře informovat o doktorském studiu, habilitačních a jmenovacích řízeních v různých hudebních oborech na českých vysokých školách. Nově založené rubriky časopisu budou mít především informativní charakter. Jejich hlavním cílem je pravidelné podávání zpráv o tématech aktuálně rozpracovaných i úspěšně obhájených disertačních prací ve všech hudebních oborech doktorského studia a tématech habilitačních prací a obsahu přednášek v rámci habilitačních a jmenovacích řízení. Rubrika doktorského studia v online elektronické verzi časopisu bude obsahovat odkazy na obhájené kvalifikační práce na webových stránkách vysokých škol, na nichž v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v aktuálním znění musí být práce zpřístupňovány včetně oponentských posudků a vyjádření. Cílem této rubriky v tištěné i elektronické verzi časopisu je především napomáhat dalšímu zkvalitnění doktorského studia jak z hlediska domácího, tak i zahraničního. Znalost širokého spektra témat, jimiž se současná věda o hudbě aktivně zabývá, je základním předpokladem pro snadnější vzájemné propojování studentů doktorských studijních programů a jejich školitelů. Spolupráce časopisu a Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR s jednotlivými předsedy oborových rad by měla vést k vyhledávání talentovaných studentů doktorského studia a umožnit jim, aby publikováním článků v odborném oborovém časopise během přípravy disertační práce dostali jedinečnou příležitost vstoupit do mezinárodní rozpravy k tematice, kterou si zvolili jako výzkumný úkol.

Rubrika bude přinášet informace o následujících akreditovaných hudebních oborech doktorského studia na českých vysokých školách (stav k 15. 3. 2019):

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Hudební věda / Faculty of Arts, Charles University – Musicology. Předseda / Chair: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno – Hudební věda / Faculty of Arts, Masaryk University in Brno – Musicology. Předseda / Chair: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Teorie a dějiny hudby / Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc – Theory and History of Music. Předseda / Chair: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, Charles University – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, Masaryk University in Brno – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, Palacký University in Olomouc – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, Ostrava University – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – Hudební teorie a pedagogika / Faculty of Education, University of Hradec Králové – Theory and Teaching of Music. Předseda / Chair: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 • Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze – Hudební teorie / Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague – Theory of Music. Předseda / Chair: prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
 • Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze – Hudební produkce / Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague – Music Production. Předseda / Chair: prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc.
 • Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze – Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – Interpretace a teorie interpretace / Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague – Faculty of Music, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno – Interpretation and Theory of Interpretation. Předseda sekce HAMU / Chair of Prague Academy Section: prof. MgA. Jiří Hlaváč. Předsedkyně sekce JAMU / Chair of Brno Academy Section: doc. Monika Holá, Ph.D.
 • Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze – Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – Skladba a teorie skladby / Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague – Faculty of Music, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno – Composition and Theory of Composition. Předseda sekce HAMU / Chair of Prague Academy Section: prof. MgA. Hanuš Bartoň. Předseda sekce JAMU / Chair of Brno Academy Section: doc. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.
 • Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – Hudební produkce / Faculty of Music, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno – Music Production. Předseda / Chair: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.