Hudební Věda

Pro autory

Podmínky přijímání příspěvků a uveřejňování rukopisů

Redakce časopisu Hudební věda přijímá rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině v elektronickém formátu (*.doc, *.docx) na mailové adrese: hudebni.veda@udu.cas.cz

V Hudební vědě vycházejí následující typy příspěvků: odborné články, recenze, zprávy o konferencích a další informativní texty (např. zprávy o doktorském studiu, habilitačních a jmenovacích řízeních, polemiky atp.).

Rukopis jakéhokoli typu příspěvku musí obsahovat jméno a kontaktní údaje (e-mail, telefon, domácí adresa, nebo adresa pracoviště).

Doporučený rozsah odborného článku je 18000 až 90000 znaků (tedy 10 až 50 normostran textu). U recenzí je doporučený rozsah 5400 až 18000 znaků (tedy 3 až 10 normostran textu).

Součástí odborného článku musí být kompletní závěrečná bibliografie, nejlépe rozdělená na soupis použitých pramenů a literatury. K rukopisu odborného článku je nutné dodat také resumé/summary v češtině a angličtině, v každé jazykové mutaci o max. rozsahu 2 300 znaků. V případě zahraničních přispěvatelů postačuje anglické summary článku. Redakce zajistí překlad do češtiny. Současně je třeba k odbornému článku dodat anglický abstrakt o rozsahu maximálně 1000 znaků a klíčová slova v angličtině.

Pokud byla určitá část odevzdaného textu již dříve publikována, zajišťuje autor u vydavatele tohoto textu svolení k jeho otištění.

Pokud jsou součástí rukopisu ilustrace, fotografie, notové příklady či jiný dokument podléhající autorskému zákonu, zajišťuje autor po domluvě s redakcí svolení k publikaci těchto dokumentů.

Otištěné texty v Hudební vědě nejsou honorovány.

Citační pravidla

Citování

Zvýraznění textu

Poznámky

Obrázky

Příklady citačního stylu [PDF]

Recenzní řízení

Odborné články jsou v Hudební vědě podrobovány oboustranně anonymnímu dvojitému recenznímu řízení, které obvykle trvá čtyři týdny, ale v některých případech si recenzenti mohou vyžádat víc času na odborné posouzení textu. Redakce časopisu si vyhrazuje právo zamítnout dodaný příspěvek z formálních či obsahových důvodů ještě před zahájením vlastního recenzního řízení. Cílem recenze je poskytnout redakci expertní názor o kvalitě rukopisu a podat autorovi zpětnou vazbu.

O rozhodnutí redakce a výsledcích recenzního řízení jsou autoři informováni příslušným redaktorem.

Recenzní odborné lektory pro přijaté rukopisy článků vybírá redakce časopisu, která tento výběr může konzultovat s členem redakční rady, který je odborníkem v příslušné tematice článku.

Recenzní lektor se při posuzování odborné úrovně článku řídí pokyny uvedenými ve „Formuláři recenzního posudku časopisu Hudební věda“ a zejména by měl zohlednit následující kritéria:

Výsledky recenzního řízení

V závěrečném hodnocení rukopisu zvolí recenzent jednu z následujících možností:

Pokud jsou oba recenzní posudky pozitivní, článek je doporučen k publikování.

Jsou-li oba recenzní posudky zamítavé, článek je v recenzním řízení zamítnut.

Požaduje-li alespoň jeden recenzent přepracování a nové posouzení zaslaného článku, musí být přepracován a poté znovu zaslán k opětovnému zhodnocení stejnému recenzentovi.

V případě, že je jeden recenzní posudek pozitivní a druhý zamítavý, rozhoduje hodnocení třetího nově určeného recenzenta.

V případě rozhodnutí o přepracování článku má autor na provedení doporučených změn jeden měsíc, není-li s redakcí dohodnuto jinak.

V případě přetrvávajících pochyb o kvalitě článku, které vzešly z recenzního řízení, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu.

Redakce Hudební vědy ve spolupráci s Redakční radou časopisu má výhradní právo podat rozhodnutí o finálním publikování rukopisu, popřípadě pozastavit/vyloučit rukopis v jakékoliv fázi recenzního řízení na základě uvedených uznatelných důvodů. V žádné fázi posuzování rukopisů autorům nevzniká právní nárok na uveřejnění zaslaného textu.

Na recenze, zprávy z konferencí a texty z rubriky Zprávy se recenzní řízení nevztahuje.

Korektury

Jakmile je po recenzním řízení článek schválen k publikování, redakce rozhodne, do jakého čísla Hudební vědy bude článek zařazen. Na tomto základě je přistoupeno k zahájení jazykové korektury.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů. Veškeré stylistické a jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Vysázený příspěvek je zasílán autorům k revizi v prvních korekturách. Tyto korektury slouží pouze k opravě drobných překlepů a omylů, případně drobným změnám na úrovni slov, nikoli k hlubším zásahům do textu, na které redakce nemůže brát zřetel. Na autorské korektury je zpravidla vyhrazen jeden týden.

Po publikování článku obdrží autor kromě jeho elektronické verze dva výtisky Hudební vědy.

Při publikování recenze a zprávy o konferenci obdrží autor kromě elektronické verze jeden výtisk Hudební vědy.

Publikační etika

Publikační etika časopisu Hudební věda vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org, a z Etického kodexu České asociace pedagogického výzkumu, který je dostupný na www.capv.cz a s popisu publikační etiky uveřejněném v časopise Studia paedagogica.

Prohlášení k publikační etice se dělí na čtyři části věnované povinnostem redaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů.

Povinnosti redaktora

Recenzní řízení

Všechny stati publikované v tomto časopise prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení redaktorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty.

Rozhodnutí o publikování práce

O tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhoduje redaktor časopisu Hudební věda. Redaktor se řídí politikou redakční rady časopisu a postupuje také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Redaktor může své rozhodnutí konzultovat s dalšími redaktory nebo recenzenty.

Fair play

Redaktor hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Mlčenlivost

Redaktor ani kterýkoli jiný člen redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli.

Zveřejnění, střet zájmů a další otázky

Při rozhodování o stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise Hudební věda se redaktor řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Redaktor nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Redaktor odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.

Redaktor je povinen zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Redaktor je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. je povinen požádat jiného redaktora nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo (případně) institucí spjatých s danou prací. Redaktor je povinen požadovat, aby všichni přispěvatelé uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování

Recenzní řízení napomáhá redaktorovi v redakčním rozhodování a prostřednictvím komunikace s autorem může také přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost

Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikován k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat redaktora tak, aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti.

Mlčenlivost

S každým rukopisem určeným k recenzování musí být nakládáno jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukázán dalším osobám ani s nimi diskutován bez schválení redaktorem.

Objektivita

Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora(ů) je nevhodná. Recenzenti by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů

Recenzenti jsou povinni uvést relevantní publikované práce, které nebyly autorem(y) citovány. Tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, musí být doplněno příslušnou citací. Recenzenti jsou dále povinni upozornit redaktora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání se mezi posuzovaným rukopisem a jakýmikoli jinými publikovanými daty, kterých jsou si osobně vědomi.

Zveřejnění a střet zájmů

Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Recenzenti jsou povinni zdržet se posuzování rukopisů, jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženou prací.

Povinnosti autorů

Publikační standardy

Autoři prací prezentujících původní výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství

Autoři odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní, a v případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Obecně platí, že autor nesmí publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné předložení stejného rukopisu do více než jednoho časopisu představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů

Autoři musí v každém případě uvést autory použitých prací. Autoři jsou povinni uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu

Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládané studie. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. V případě, že se na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být zmíněny v části věnované přispěvatelům. Korespondující autor dbá na to, aby v seznamu autorů rukopisu byli uvedeni všichni příslušní spoluautoři (dle výše uvedené definice), a naopak, aby na tomto seznamu nebyli uvedeni spoluautoři, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s předložením této finální verze k publikaci. Všichni spoluautoři musí být jednoznačně uvedeni v okamžiku předložení rukopisu. Žádosti o doplnění spoluautorů poté, co byl rukopis přijat, podléhají schválení redaktorem.

Zveřejnění a střet zájmů

Všichni autoři jsou povinni uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích

Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti vydavatele

Redakční autonomie

Časopis Hudební věda dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů tak, aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Hudební věda, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Hudební věda zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení

V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.