Hudební Věda

Georgius Handschius a hudba: Poznámky k úloze hudby v životě humanistického učence

shrnutí článku

Frederik Pacala

Musica jako jedno ze svobodných umění tvoří neodmyslitelný základ erudice humanistického učence. Vzdělanec takové vzdělání mohl využít jak při praktickém zpěvu hudby, tak také ve své literární tvorbě – buď v prozaických, nebo poetických textech. Do tohoto okruhu neodmyslitelně patří také Georgius Handschius, humanista pocházející z České Lípy.

Handschius je pro výzkum v oblasti hudební historiografie osobností velmi jedinečnou. Pocházel z protestantského prostředí a kromě Karlovy univerzity studoval také na latinské škole ve slezském Goldbergu, později se vzdělával také na lékařských studiích v Itálii. Jeho poetická tvorba vykazuje značné množství hudebních aluzí, přestože se primárně etabloval jako lékař a jeho spisy se z větší části zabývají lékařskou tematikou. Hudební tematika se objevuje ve sbírkách Farragines věnovaných Janovi Hodějovskému z Hodějova, stejně jako v Handschiově rukopisné sbírce básní ΡΑΠΣΩΔΗΑΙ sive Epigrammata Georgii Handscii Lippensis, která je společně s jeho pozůstalostí uložena ve Vídni v Österreichische Nationalbibliothek (sign. Cod. 9821).

Samotné analýzy jeho básní odhalily autorův vztah k hudbě již v mladém věku. Lze jej vidět v básních věnovaných tehdejšímu knězi a skladateli Balthasaru Resinariovi, jehož dílo Handschius znal. Básně z období pražských studií dále poukazují na jeho hlubší znalost musici, jakož i na bližší kontakty s humanisty, jejichž život byl taktéž spojen právě s hudbou. V Handschiově díle kromě básní odkazujících na hudbu najdeme také polemickou báseň doprovázenou hudebním nápěvem odkazujícím na německé prostředí, z něhož pocházel. Jeho vrcholná tvorba, která se také neobešla bez spojení s hudbou, spadá do období, kdy se ve službách Pietra Andrea Mattioliho, osobního lékaře Ferdinanda II. Tyrolského, pohyboval v kruzích Pražského hradu. Ilustruje to věnování epithalamionu italskému hudebníkovi z kapely saského kurfiřta, které patří k jednomu z výborných příkladů šíře vztahů hudebníků a vzdělanců 16. století.

Klíčová slova: Georgius Handschius, humanismus a hudba, Farragines

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 3/2019