Hudební Věda

Hudební historie a etnická příslušnost mezi Prahou a Indianou: Paul Nettl, Čechy 18. století a němectví

shrnutí článku

Martin Nedbal

Česko-americký muzikolog Paul Nettl prožil začátek kariéry v Praze, v roce 1939, po nacistické okupaci Československa, však emigroval do Spojených států. Článek se zabývá Nettlovými spisy o české historii a kultuře, přičemž do výzkumu zahrnuje jeho vědecké články, přednášky pro širokou veřejnost a autobiografické studie. Uváděné materiály zahrnují anglické a německé texty, publikované články, nepublikované rukopisy a strojopisné texty uchované v Nettlově pozůstalosti na Indiana University, ale i strojopisné záznamy rozhlasových pořadů z archivu Československého rozhlasu. Tyto materiály ozřejmují komplikované problémy národní a národnostní identity v Československu v období před 2. světovou válkou i uvnitř evropské vystěhovalecké komunity ve Spojených státech po válce. Z výzkumu vyplývá, že Nettl navzdory, nebo snad právě díky svým českým a židovským kořenům, projevoval celoživotní příklon k doktríně německé kulturní nadřazenosti, že toto jeho ideové nastavení vlastně souznělo s jeho příklonem k multikulturalismu, a že jeho postoje vůči specificky české kultuře kolísaly v závislosti na politické situaci ve střední Evropě mezi odmítáním a váhavým přitakáním. Některé z těchto proměnlivých postojů souvisely i s Nettlovým židovským původem i s dalšími faktory, jež z něho činily celoživotního outsidera, jakožto Němce žijícího v předválečném Československu, Žida v německojazyčném českém prostředí, a středoevropského emigranta v Americe. Autor článku v této souvislosti dospívá k závěru, že v kontextu společenských a politických zvratů zasahujících do Nettlova života i života jeho rodiny představovalo ideové východisko hlásající německou kulturní nadřazenost stabilizující prvek a zároveň i jakousi absolutní, nezpochybnitelnou hodnotu.

Součástí článku je i anotovaná edice Nettlových dosud nepublikovaných pamětí. Sepsal je koncem 40. let 20. století v Indianě a obsahují řadu dříve neznámých podrobných údajů týkajících se nejen Nettlova životopisu, ale i dějin středoevropské muzikologie a kulturního života pražské německojazyčné komunity před druhou světovou válkou.

Klíčová slova: Paul Nettl; Bruno Nettl; Gustav Becking; Heinrich Rietsch; Československá hudební věda;, sudetoněmecká hudba; německý duch; Stamitz; Biber; Československý rozhlas

Kompletní text k tomuto článku najdete zde [PDF]

Přeložil Ivan Vomáčka