Hudební Věda

Dodatky ke Slovníku hymnografů

shrnutí článku

Jan Kouba

Příspěvek se týká titulu Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století), který v roce 2017 vydal Etnologický ústav Akademie věd České republiky. Tato hymnologická příručka o 522 stranách eviduje hlavní tvůrce duchovních písní a kancionálů, kteří působili od gotického středověku do počátku osvícenství na území dnešní České republiky; registruje však také exulanty z tohoto teritoria po roce 1621. Slovník zařazuje autory katolické i evangelické, kteří psali česky, latinsky i německy. Celkem je zde 71 převážně rozsáhlých osobních hesel, která sledují typografickou, slovesnou i hudební složku všech hymnografických děl vybraných autorů. Hesla slovníku, uváděná stručnými životopisy, sledují podrobně slovesnou i hudební složku všech hymnografických děl vybraných autorů a jsou uzavřena bibliografiemi. Do textů však jsou vkládány také informace o bohemikálních anonymních kancionálech, o vývoji české reformační liturgie, o některých speciálních žánrech duchovního zpěvu atd., čímž se slovník stává do jisté míry kompendiem bohemikální hymnografie před rokem 1800.

Přítomné Dodatky ke Slovníku hymnografů nejdříve zdůvodňují primárně bibliografickou koncepci slovníku a upřesňují rozsah jeho informací: v této knize je podrobně nebo alespoň částečně komentováno kolem 430 hymnografických pramenů, k nimž je uvedeno asi 800 titulů příslušné literatury. Následuje rámcový přehled hymnologického bádání v českém jazyce za léta 2000–2020, kdy slovník vznikal, přičemž je vymezen také vztah slovníku k této produkci. V ústředním oddílu stati Addenda et corrigenda pak jsou uváděny nové poznatky literatury k jednotlivým heslům Slovníku, pocházející z tříletí po jeho vydání. Jsou tu však i bibliografické dodatky některých starších prací, jakož i autorovy vlastní opravy několika údajů slovníku. Závěr příspěvku tvoří soupis všech citovaných titulů.

Klíčová slova: duchovní písně; kancionály; česká hymnologie; bohemikální hymnografie

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 3/2020.