Hudební Věda

Hudební povinnosti městského trubače v období kolem 1550–1620: Paralely mezi Moravou, Bratislavou a Vídní

shrnutí článku

Hana Studeničová

Fungování městských trubačů (turner / pfeiffer) lze ve větších městech sledo­vat mnohdy již od 15. století. Zatímco k jejich původním úkolům patřila stráž na městských věžích, seřizování hodin, ohlašování požárů nebo vytrubování hodin, již v průběhu 16. století se tyto povinnosti začínají měnit a mnohem více se do popředí dostává hudební složka.

Díky provedenému výzkumu v moravských městech, Bratislavě a Vídni lze v tuto chvíli s jistotou konstatovat, že městský trubač s jeho ansámblem již od 16. století plnil funkci jednoho z hlavních aktérů městské hudební kultu­ry. Jejich hudební povinnosti lze kromě původních strážních rozdělit ještě na další dvě oblasti, a sice na povinnosti spojené s hraním v prostředí světském a v prostředí liturgickém. Ze světské oblasti lze doložit hraní spojené s povin­nostmi vůči městu, tj. hraní při tradičním každoročním obnovování městské rady, při různých hostinách konaných na radnici, při příjezdu podkomořího nebo panovníka do města, během korunovací apod. Do této skupiny také patří hraní pro potřeby měšťanstva, tj. hraní na svatbách. Trubači se prokazatelně již cca od poloviny 16. století začali zapojovat také do liturgie; kromě účasti na slavnostních mších o všech nedělích a svátcích a účasti na večerních bohosluž­bách, hráli také během procesí Božího těla, při rorátech, při svátcích patronů kostelů, v radniční kapli apod.

V tuto chvíli je představa o hudebních povinnostech městských trubačů ve vybraných městech dostatečná. Na druhou stranu však ve většině případů absentují jakékoliv informace o konkrétní podobě těchto hudebních produkcí, tj. do jaké míry se podíleli na vystoupení trubači, ale třeba i zpěváci s kantorem nebo varhaník, jaký konkrétní repertoár byl provozován apod., a proto nezbý­ vá než doufat v objevení dalších pramenů nebo porovnat informace s městy, kde se tyto zprávy dochovaly.

Klíčová slova: městský trubač; hudební povinnosti; moravská města: Brno, Znojmo, Jihlava, Olomouc; srovnání; Bratislava; Vídeň