Hudební Věda

Sbírka hudebnin farního kostela sv. Mikuláše v Prešově v kontextu kánonu hudebního klasicismu (k aktuálnímu výzkumu)

shrnutí článku

Slávka Kopčáková

V období dynamického stylového vývoje hudby na území dnešního Slovenska v 18. století, ale také postupného stylového zaostávání mimo největší kulturní centra v 19. století, bylo město Prešov jedním z nejvýznamnějších hudebních center Horních Uher. Hudební život se odehrával nejen na kůru farního kostela sv. Mikuláše, ale také ve šlechtických sídlech v okolí Prešova. Prováděcí praxe duchovní hudby na kůru kostela sv. Mikuláše v Prešově navazovala na ideu „klasičnosti“, jak se objevila na počátku 19. století v církevní hudební praxi ve smyslu vznikajícího kánonu. Tato idea se týkala interpretace hudebních děl hlavních tvůrců vídeňského hudebního klasicismu, takže v širším evropském měřítku představovala a stále představuje jakýsi vzor pro hudební tvorbu a interpretační praxi – v případě větších vokálních a vokálně-instrumentálních děl s přihlédnutím k tvůrčím schopnostem regionálních tvůrců a interpretačnímu zázemí (hudebníci a chrámová tělesa). Z toho logicky vyplývala tendence k menším hudebním druhům v menších lokalitách a kolísavá kvalita tvorby lokálních skladatelů v minulosti.

V případě skladeb a hudebních druhů menšího rozsahu se s výjimkou mešního cyklu prakticky až do současnosti v rámci slavnostních liturgií provádějí skladby jako mše, offertoria, pastorely, antifony, pašije, části oratorií, ale i koncertantní díla pro komorní obsazení (obvykle orchestr a sólistu), zejména z období pozdního baroka a klasicismu.

Sbírka hudebnin na kůru farního kostela nebyla dosud badatelům zpřístupněna, systematizována, ani nebyla deponována do muzejní či archivní instituce. Nejcennější částí sbírky jsou hudební prameny z 18. a 19. století, na jejichž základě lze identifikovat nejen repertoár a existující dobový kánon, ale také regionální a lokální skladatele. Cílem studie je představit sbírku z hlediska repertoáru a skladatelských osobností, ale také jako cenný komparační materiál pro výzkum dějin hudby v období klasicismu na území dnešního Slovenska.

Klíčová slova: hudební klasicismus na východním Slovensku; sbírka hudebnin kostela sv. Mikuláše v Prešově; duchovní hudba; repertoár; kánon; prováděcí praxe