Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Lubomír Spurný – Matěj Ištvánek – Jan Jiraský

Název:

Paměť zvuku (Smetana–Dvořák–Janáček). K metodě zpracování zvukových nahrávek pomocí nástroje MemoVision

Variantní název:

Memories of Sound (Smetana–Dvořák–Janáček). Towards the Analysis of Audio Recordings Using the MemoVision Software

Zdrojový dokument:

Hudební věda LX (2023), č. 4, s. 501–533.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0403

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:ac2ea006-b503-4bcf-b739-5380486893ce

České resumé:

Tato studie představuje výsledky projektu „Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany“ (TAČR). Cílem projektu je vytvořit analytické nástroje pro analýzu hudebně-interpretačního výkonu. Projekt zkoumá využití výpočetních metod, strojového učení a umělé inteligence k zachycení interpretačního vývoje klavírních děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. V rámci projektu jsme připravili open-source software „MemoVision“. Tento nástroj kombinuje uživatelsky přívětivé rozhraní a moderní metody zpracování dat. Zaměřuje se na využití metod oboru získávání hudebních informací pro účely analýzy hudebně-interpretačního výkonu. Hlavní důraz je kladen na srovnávací analýzu – výpočet a rozbor rozdílů mezi vícero verzemi stejného hudebního díla. Uživatelé mohou nahrávat zvukové nahrávky, metadata a anotace pozic taktů v podobě „základní pravdy“ a označit každou nahrávku tzv. binárním štítkem. Poté software extrahuje informace ze všech nahrávek a uživateli poskytne užitečné podněty pro kvalitativní výzkum. Uživatelé mohou přehrávat konkrétní rozsahy taktů, vytvářet vlastní sekce podle hudebního významu nebo vizualizovat data o interpretačním výkonu a rozdíly mezi nahrávkami nebo skupinami nahrávek. Nástroj MemoVision kombinuje metodu synchronizace a statistického vyhodnocení spolu s možnostmi vizualizace, aby přispěl k porozumění dat o interpretačním výkonu. Možnosti softwaru jsou prezentovány také na několika interpretacích Smyčcového kvartetu č. 13 G dur, op. 106 Antonína Dvořáka a Smyčcového kvartetu č. 2 „Listy důvěrné“ Leoše Janáčka v sekci „Smyčcové kvartety: Dvořák–Janáček“. Následující sekce „Exkurs: České tance Bedřicha Smetany“ využívá rozsáhlou hudební databázi Smetanových českých tanců. Zastoupení nahrávek zahraničních klavíristů je sice nižší, ale tvoří dostatečně reprezentativní skupinu umožňující zachytit rozdíly mezi jednou z binárních tříd (v našem případě jsme zvolili české vs. zahraniční interprety). Cílem analýzy bylo najít takty nebo úseky, ve kterých se interpretace dvou definovaných skupin nejvíce lišily.

English summary:

This study presents the results of the project “Memories of Sound: The Evolution of the Interpretative Tradition Based on the Works of Antonín Dvořák and Bedřich Smetana” (The Technology Agency of the Czech Republic). The project aims to create analytical tools for music performance practice. It explores the use of computational methods, machine learning, and artificial intelligence to capture the interpretative evolution of piano works by Bedřich Smetana and Antonín Dvořák. The authors prepared the open-source software “MemoVision” to address the musicological goals of the project. This software combines a user-friendly interface with a state-of-the-art methods. It aims to utilize the methods of music information retrieval for the goals of music performance analysis and focus primarily on a comparative analysis–computing and analyzing differences between multiple versions of the same musical piece. Users can upload audio recordings, metadata, ground-truth measure annotations, and binary labels. Then, the software extracts features and information from all recordings and provides useful cues based on selected features and labels. Users can play back a specific range of measures, create their own areas of interest, or visualize performance data and differences between individual recordings or groups of recordings. The MemoVision tool combines methods of synchronization and feature selection to provide insight into performance data together with further visualization options. The software’s potential is demonstrated on several interpretations of Antonín Dvořák’s String Quartet No. 13 in G major, Op. 106 and Leoš Janáček’s String Quartet No. 2 “Intimate Letters” in the section “The String Quartets: Dvořák–Janáček”. The following section, “Excursus: The Czech Dances of Bedřich Smetana”, utilizes an extensive musical database of Smetana’s Czech Dances. Although the number of international pianists (recordings) is lower, they do constitute a representative group allowing the authors to capture the differences between selected binary classes (in this case, Czech and international performers). The aim of the analysis was to find the bars or sections in which the interpretation of the two defined groups differed the most.

Klíčová slova:

Antonín Dvořák; Bedřich Smetana; Leoš Janáček; česká hudba; analýza interpretačního výkonu; získávání informací; srovnávací analýza; software

Keywords:

Antonín Dvořák; Bedřich Smetana; Leoš Janáček; Czech music; music performance analysis; information retrieval; comparative analysis; software