Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Jan Blüml

Název:

Josef Kotek and Popular Music Research in the Czech Lands

Variantní název:

Josef Kotek a výzkum populární hudby v českých zemích

Zdrojový dokument:

Hudební věda LXI (2024), č. 1, s. 73–120.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0103

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:c7226d8a-1f1a-46cf-a3a8-48f067c886b0

English summary:

Josef Kotek (1928–2009) was one of the founders of Czech musicological research into popular music. His professional career is mainly connected with the musicological workplace of the Czechoslovak Academy of Sciences and later the Academy of Sciences of the Czech Republic, where he worked from 1962 to 1998. Kotek’s career, as well as the thematic focus of his research, was significantly determined by the cultural and political situation in the Czech lands at the turn of the 1950s and 1960s, when the appeal of Marxist musicology to research so-called mass/applied genres combined with the emergence of modern popular music and its wide social appeal. Kotek’s research was fundamentally influenced by the central project of the Institute for Musicology of the Czechoslovak Academy of Sciences, which was assigned to the Institute by the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in the early 1960s and which sought to provide comprehensive treatment of 20th century Czech musical culture, including so-called mass/applied genres. In this sense, from the beginning of his career, Kotek developed research activities in three main areas: (a) the historiography of Czech popular music, anchored in rigorous source research; (b) the sociology of popular music, focusing on questions of the development of popular music reception and taste, with an overlap with practical issues of musical life and music education; and (c) the general theory of popular music, including definitional, terminological, classification and other issues. Kotek’s lifelong work concentrating exclusively on issues of popular music in the 1990s resulted in the remarkable book synthesis Dějiny české populární hudby a zpěvu [The History of Czech Popular Music and Singing] (1994, 1998). The present study examines the above on the basis of an extensive analysis of available sources and takes into account the international situation, in which the institutionalization of popular music research occurred under different circumstances and with some delay.

České resumé:

Josef Kotek (1928–2009) patřil k zakladatelům českého muzikologického zkoumání populární hudby. Jeho profesní dráha je spojená především s muzikologickým pracovištěm Československé akademie věd a později Akademie věd České republiky, kde působil v letech 1962–1998. Kotkova kariéra stejně jako tematické zaměření jeho výzkumu byly významně determinovány kulturní a kulturně politickou situací v českých zemích na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy docházelo ke splývání apelu marxistické muzikologie na výzkum takzvaných masových/užitých žánrů s nástupem moderní populární hudby a její širokou společenskou oblibou. Kotkův výzkum zásadně ovlivnil centrální projekt Ústavu pro hudební vědu ČSAV, který na počátku šedesátých let pracovišti přidělil Ústřední výbor KSČ a který usiloval o komplexní zpracování české hudební kultury 20. století včetně takzvaných masových/užitých žánrů. V tomto smyslu Kotek od počátku své kariéry rozvíjel badatelskou činnost v rámci tří hlavních oblastí: a) historiografie české populární hudby ukotvené v důsledné pramenné práci; b) sociologie populární hudby zaměřující se na otázky vývoje recepce populární hudby a vkusu rovněž s přesahem k praktickým otázkám hudebního života a hudební výchovy; c) obecné teorie populární hudby včetně definičních, terminologických, klasifikačních a jiných otázek. Kotkova celoživotní práce koncentrovaná výhradně na otázky populární hudby v devadesátých letech vyústila v pozoruhodnou knižní syntézu Dějin české populární hudby a zpěvu (1994, 1998). Předložená studie zkoumá výše uvedené skutečnosti na základě rozsáhlé analýzy dostupných pramenů a přihlíží rovněž k mezinárodní situaci, kde k institucionalizaci výzkumu populární hudby docházelo za jiných okolností a s jistým zpožděním.

Keywords:

Josef Kotek; Marxist musicology; research on Czech popular music; historiography of popular music; sociology of popular music; Union of Czechoslovak Composers; Institute for Musicology of the Czechoslovak Academy of Sciences; Section of Musicology of the Institute of Theory and History of Art of the Czechoslovak Academy of Sciences; Institute for Musicology of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Klíčová slova:

Josef Kotek; marxistická muzikologie; výzkum české populární hudby; historiografie populární hudby; sociologie populární hudby; Svaz československých skladatelů; Ústav pro hudební vědu ČSAV; Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV; Ústav hudební vědy AV ČR

České znění v PDF