Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Lucija Konfic

Název:

Ludmila Zadrobilkova (1844–1872) – in Public and in Private. On the Performances of the Czech Pianist in Croatia and Slavonia

Variantní název:

Ludmila Zadrobilková (1844–1872) – na veřejnosti i v soukromí. O vystoupeních české klavíristky v Chorvatsku a Slavonii

Zdrojový dokument:

Hudební věda LXI (2024), č. 2, s. 162–197.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0201

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:5cf30b87-8bba-4cf5-8c41-f9a9dfc6c2d5

English summary:

The Czech pianist Ludmila Zadrobilkova (1844–1872) began her concert career very early and became known throughout Europe. On tour, she also visited Croatia and Slavonia in 1861 and 1862, where she was extremely well received in the spirit of Slavism, with numerous ovations, flowers and occasional songs which were presented to her in concerts held in Zagreb, Karlovac, Đakovo and Osijek. In this paper, the media coverage of her concerts in the domestic and foreign press of the time is surveyed with the aim of identifying the main elements that contributed to her success. On the other hand, on the basis of archival material, hitherto unknown or neglected elements of her private life are illuminated, such as the period of her life in Osijek from 1866 to 1869.

České resumé:

Česká klavíristka Ludmila Zadrobilková (1844–1872) zahájila svou koncertní kariéru velmi brzy a stala se známou po celé Evropě. Na turné navštívila v letech 1861 a 1862 také Chorvatsko a Slavonii, kde se jí dostalo mimořádně příznivého přijetí v duchu slovanství, četných ovací, květin a příležitostných písní, které jí byly věnovány na koncertech v Záhřebu, Karlovaci, Đakovu a Osijeku. V tomto příspěvku je zkoumána medializace jejích koncertů v dobovém domácím i zahraničním tisku s cílem identifikovat hlavní prvky, které přispěly k jejímu úspěchu. Na druhé straně jsou na základě archivních materiálů osvětleny dosud neznámé nebo opomíjené prvky jejího soukromého života, například období jejího života v Osijeku v letech 1866–1869.

Keywords:

Ludmila Zadrobilkova; female pianist; 19th century; music tour; concerts; Karlovac; Zagreb; Osijek; Josip Juraj Strossmayer; Ivan Kukuljević Sakcinski

Klíčová slova:

Ludmila Zadrobilková; klavíristka; 19. století; koncertní turné; koncerty; Karlovac; Zagreb; Osijek; Josip Juraj Strossmayer; Ivan Kukuljević Sakcinski