Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Petr Venglař

Název:

Hudební tvorba Ludevíta Procházky, skladatele Kovářské a jiných vlasteneckých písní a sborů

Variantní název:

Musical Works of Ludevít Procházka, Composer of Kovářská and Other Patriotic Songs and Choirs

Zdrojový dokument:

Hudební věda LXI (2024), č. 2, s. 198–230.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0202

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:ded13622-74a5-4c6e-8d85-0d792760419b

České resumé:

Článek se zabývá hudební tvorbou Ludevíta Procházky (1837–1888). Obsahuje jak kvantitativní analýzy (např. počty zkomponovaných skladeb v jednotlivých formách a žánrech), tak i podrobné rozbory Procházkových děl a jejich recepci založené na dobovém tisku. Dále se orientuje na tvůrčí období umělcova života a faktory, které jeho tvorbu ovlivňovaly. Zaměřuje se také na konkrétní básníky, jejichž texty si Procházka nejčastěji vybíral pro zhudebňování. Práce rovněž obsahuje notové ukázky a zvláštní pozornost je věnována skladatelovým stěžejním skladbám (např. Procházkova píseň Kovářská pro zpěv s průvodem klavíru nebo skladatelův čtverozpěv Naše probuzení). V závěru práce je zhodnocen Procházkův skladatelský přínos pro české země a aktuálnost jeho díla v dnešní době.

English summary:

The paper deals with the musical work of Ludevít Procházka (1837–1888). It contains both quantitative analyses (e.g. numbers of compositions in individual forms and genres), as well as detailed description of Procházka’s works and their reception, based on the contemporary press. It also focuses on the creative periods of the artist’s life and the factors that influenced his work. It also explores the specific poets whose texts Procházka most often chose to set to music. The work also contains music samples and special attention is paid to the composer's key compositions (e.g. Procházek’s song Kovářská for singing with piano accompaniment or the composer’s quatrain Naše probuzení). The paper concludes with an assessment of Procházka’s contribution as a composer to the Czech lands and the relevance of his work today.

Klíčová slova:

Ludevít Procházka; hudební skladatel; vokální tvorba; hudba 19. století; národní obrození; Praha; klavír; sbormistr

Keywords:

Ludevít Procházka; music composer; vocal music; 19th century music; national revival; Praha; piano; choirmaster