Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Jana Laslavíková

Název:

Z monarchie do republiky. Pôsobenie Bruna Waltera v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho kontakty s Ivanom Ballom v medzivojnovom období

Variantní název:

From the Monarchy to the Republic. The Work of Bruno Walter in Pressburg at the End of the Nineteenth Century and His Contacts with Ivan Ballo in the Interwar Period

Zdrojový dokument:

Hudební věda LXI (2024), č. 2, s. 231–251.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0203

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:215a590d-508b-41dc-a718-a71fd9a0caee

České resumé:

Výchozí materiál pro studii představovaly kopie rodinné korespondence Bruna Waltera z let 1897 a 1898, které byly identifikovány ve Slovenském národním muzeu-Hudebním muzeu v osobní sbírce Ivana Balla. Na konci 19. století působil Walter v Městském divadle v Prešpurku (dnešní Bratislava), které se v roce 1920 stalo sídlem Slovenského národního divadla. Ivan Ballo patřil k předním slovenským hudebním kritikům meziválečného období, který ve 30. letech 20. století navázal s Walterem osobní kontakty. Studie na základě stejného pramenného materiálu sleduje dvě roviny: v první analyzuje tvorbu mladého dirigenta Waltera, který ve svých dopisech reflektuje divadelní praxi v provincii na konci 19. století. Ve druhé se zabývá pozadím kontaktů již proslulého dirigenta s mladým Ballem, který se svou účastí na Salcburském letním festivalu v letech 1935–1937 a zásahy do festivalového programu ve prospěch domácích děl a umělců chtěl aktivně podílet na kulturní politice tehdejšího Československa.

English summary:

The starting point for the study were copies of Bruno Walter’s family correspondence from 1897 and 1898, which were identified in the Slovak National Museum-Music Museum in the personal collection of Ivan Ballo. At the end of the nineteenth century Walter worked at the Municipal Theatre in Pressburg (today Bratislava), which became the seat of the Slovak National Theatre in 1920. Ivan Ballo was one of the leading Slovak music critics of the interwar period, who established personal contacts with Walter in the 1930s. The study traces two levels based on the same source material: one analyses the work of the young conductor Walter, reflecting in his letters on theatre practice in the province at the end of the nineteenth century. The second is the background of the already renowned conductor’s contacts with the young Ballo, who, through his participation in the Salzburg Festival in 1935–1937 and his intervention in the festival programme in favour of domestic works and artists, wanted to take an active part in the cultural policy of the former Czechoslovakia.

Klíčová slova:

Bruno Walter; Ivan Ballo; Prešpurk; rodinná korespondence

Keywords:

Bruno Walter; Ivan Ballo; Pressburg; family correspondence