Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Jan Blüml – Ádám Ignácz

Název:

History of Popular Music Research in the Czech Lands and Hungary: Contexts, Parallels, Interrelations (1918–1998)

Variantní název:

Dějiny výzkumu populární hudby v českých zemích a Maďarsku: souvislosti, paralely, vzájemné vztahy (1918–1998)

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 2–3, s. 149–213.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0201

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:b2a9fb3d-e8b5-44fe-b02c-9a8d73af0ca4

English summary:

Popular music scholars generally agree that the popular music studies discipline emerged between the mid-1970s and the early 1980s in Western Europe and North America, mainly on the initiative of young sociologists, and that it focuses primarily on modern pop-rock music. Many academics from the former Eastern bloc countries share this narrative. Consequently, the history of popular music’s systematic exploration in this region remains largely unknown.

Recent years, however, have witnessed growing interest in the history of popular music research in East-Central Europe, as shown by a few (Czech, Slovakian, Polish, and Hungarian) texts, albeit focusing exclusively on local issues. The present study is the first to deal with the history of popular music research between 1918 and 1998 in a wider Central European context, and the Czech lands and Hungary in particular. It provides a detailed analysis of an extensive collection of Czech and Hungarian sources (archival materials and published texts of both an academic and non-academic nature – monographs, individual studies, articles in popular music magazines, and so on). It aims to show the specifics of theoretical reflection on popular music in both states and the manner and extent of the contacts between the respective scholarly communities in light of developments in popular music and cultural policy.

České resumé:

Badatelé zabývající se populární hudbou se obecně shodují, že obor „Popular Music Studies“ vznikl zejména z iniciativy mladých sociologů na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století na Západě, a to jako disciplína primárně zkoumající moderní populární hudbu, jakou je rock a pop. Takový výklad sdílí také řada akademiků ze zemí bývalého východního bloku. V důsledku této skutečnosti zůstává historie systematického výzkumu populární hudby v původních socialistických zemích z velké části neznámá a neprobádaná. Zájem o dané téma registrujeme teprve v posledních letech, což dokládá několik dílčích textů (českých, slovenských, polských a maďarských), které se však zaměřují výhradně na lokální problematiku. Předložená studie je vůbec prvním uceleným pojednáním, které sleduje dějiny výzkumu populární hudby jak v širším středoevropském kontextu, konkrétně na příkladu české a maďarské situace, tak na delší časové ose 1918–1998. Studie se opírá o detailní analýzu rozsáhlého souboru českých a maďarských pramenů (archivních materiálů, publikovaných textů akademické i mimoakademické povahy – monografií, dílčích studií, článků v populárně hudebních magazínech apod.). Jejím cílem je ukázat specifika teoretické reflexe populární hudby v obou vybraných zemích, způsob a rozsah kontaktů mezi vědeckými komunitami daných zemí, to vše ve světle vývoje populární hudby i kulturní politiky.

Keywords:

Czech lands; Czechoslovakia; Hungary; popular music research; musicology of popular music; history of scholarship; 20th century

Klíčová slova:

české země; Československo; Maďarsko; výzkum populární hudby; muzikologie populární hudby; dějiny vědy; 20. století

České znění článku [PDF]