Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Aleš Opekar

Název:

Jiří Fukač and His Contribution to Popular Music Research

Variantní název:

Jiří Fukač a jeho přínos pro výzkum populární hudby

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 2–3, s. 214–245.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0202

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:fd54f008-8974-4b51-abef-3bf828b71c9a

English summary:

Jiří Fukač (1936–2002) was one of the most prominent Czech musicologists. His ability to approach topics in classical music from a complex perspective in wide artistic and societal contexts was a characteristic feature of his work. He was known as a prolific author of journal articles and scholarly studies, a skilful orator, a charismatic debater, as well as an inspiring teacher. His contribution to the field of research in popular music, being spread over a number of individual works, has not been, however, all that visible up until now. The present study maps the individual stages of Fukač’s interest in this field, analyses his contributions in the form of shorter journal articles, more extensive essay writing and scholarly research. The sources used for the investigation included published texts in journals, books, and other media, as well as publications related to Fukač’s musicological legacy published after his untimely death, including entries in encyclopaedias and the personal memories of his colleagues. The study confirms that Fukač focused a significant amount of his scholarly activities on research into popular-music culture. The highlights of his legacy are a taxonomy of music providing an option for terminological delimitation of art music and popular music, elaborated in cooperation with Ivan Poledňák, and the appeal to integral and equal incorporation of both spheres of musical culture in all the existing disciplines of musicology.

České resumé:

Jiří Fukač (1936–2002) byl jedním z nejvýznamnějších českých muzikologů, charakteristický schopností komplexního vidění problémů klasické hudby v širokých uměleckých i společenských kontextech. Byl znám jako plodný autor publicistických článků a vědeckých studií, obratný řečník, charismatický diskutér i inspirativní pedagog. Jeho přínos pro výzkum populární hudby však byl dosud do jisté míry skryt, rozprostřen do množství dílčích prací. Předložená studie mapuje jednotlivé etapy Fukačova zájmu o tuto problematiku, analyzuje jeho přínos pro drobnou publicistiku, širší esejistiku i pro vědecký výzkum. Zdrojem zkoumání byly publikované texty v časopisech, knihách a dalších médiích i statě týkající se muzikologova odkazu, publikované po jeho předčasné smrti, včetně encyklopedických hesel, i osobní vzpomínky jeho kolegů. Studie potvrzuje, že Fukač věnoval výzkumu populární hudební kultury značné penzum své vědecké energie. K vrcholům jeho odkazu patří taxonomické členění hudby s možnosti terminologického uchopení hudby artificiální a nonartificiální, rozpracované společně s Ivanem Poledňákem, stejně tak jako apel na integrální rovnoprávné zahrnování obou sfér hudební kultury do všech již existujících muzikologických disciplín.

Keywords:

Jiří Fukač; musicology; research; jazz; musical; popular music; “bytová hudba”; “artificiální hudba”; “nonartificiální hudba”; art music; vernacular music; “Umgangsmusik”; “Darbietungsmusik”; “funktionale Musik”; “artifizielle Musik”; IASPM

Klíčová slova:

Jiří Fukač; muzikologie; výzkum; jazz; muzikál; populární hudba; bytová hudba; artificiální hudba; nonartificiální hudba; Umgangsmusik; Darbietungsmusik; funktionale Musik; artifizielle Musik; IASPM

České znění článku [PDF]