Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Lenka Křupková

Název:

"The Most Obedient" of All Art Unions. The Union of Czechoslovak Composers and Its Reflection of the Developments of 1956

Variantní název:

„Nejhodnější“ svaz ze všech uměleckých svazů. Svaz československých skladatelů a jeho reflexe událostí roku 1956

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 4, s. 510-529.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0403

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:c205a4bc-058d-4c03-8ac7-0902c44e43aa

English summary:

While in 1956 women and men of letters associated in the Union of Czechoslovak Writers attempted to resist the pressures of the ruling ideology in the name of creative freedom for the first time since the communist coup, the reaction of Czech composers, performers and musicologists associated in the Union of Czechoslovak Composers to the social events of the time was much more hesitant and largely opportunistic. Although in the atmosphere following the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union there were attempts at self-reflection and self-criticism, a few months later the old goal of the Composers’ Union became again the ideological struggle and cultural re-education of the socialist citizen. This development can also be observed in the partner Association of German Composers and Musicologists. Unlike the Polish Composers’ Union, which gradually grew increasingly independent from the country's communist leadership, the composers’ unions in Czechoslovakia and the GDR further strengthened their ties with it in the late 1950s, mirroring political developments.

České resumé:

Zatímco se v roce 1956 literáti sdružení ve Svazu československých spisovatelů poprvé od komunistického převratu pokusili ve jménu tvůrčí svobody odolat tlaku vládnoucí ideologie, reakce českých skladatelů, interpretů a muzikologů sdružených ve Svazu československých skladatelů na tehdejší společenské dění byla mnohem váhavější a do značné míry oportunistická. V atmosféře po XX. sjezdu KSSS se sice objevily pokusy o sebereflexi a sebekritiku, ale o několik měsíců později je staronovým cílem skladatelského svazu opět ideologický boj a kulturní převýchova socialistického lidu. Tento vývoj lze pozorovat i v partnerském Svazu německých skladatelů a hudebních vědců. Na rozdíl od polského skladatelského svazu, který se postupně stával stále nezávislejším na komunistickém vedení země, svazy skladatelů v Československu a NDR v souladu s politickým vývojem na konci padesátých let k němu dále posilovaly své vazby.

Keywords:

Union of Czechoslovak composers; 1956; reflection; Association of German composers and musicologists

Klíčová slova:

Československý svaz skladatelů; rok 1956; reflexe; Svaz německých skladatelů a hudebních vědců