Hudební Věda
Hudební Věda

Různé | Miscellanea

Autor:

Hubert Reitterer

Název:

„Jsem nyní v poezii“. Wolfgang Amadeus Mozart (syn) jako gymnazista

Variantní název:

“I am now in poetry”. Wolfgang Amadeus Mozart (son) as a Grammar-School Student

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 4, s. 530-535.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0404

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:7dbfc88a-21a1-4eaf-88e6-98152baf0da7

České resumé:

O vzdělání Mozartových synů se v mozartovské literatuře objevují pouze okrajové zmínky. Ani zásadní monografie Waltera Hummela W. A. Mozarts Söhne neuvádí nic konkrétního a další badatelé neurčité informace přebírali. Na základě pramenů uložených v archivu vídeňské univerzity lze rekonstruovat průběhu studia mladšího syna. Vyplývá z nich, že byl pod jménem Wolfgang Mozart zapsán ve studijním roce 1804/1805 do univerzitní matriky a v následujících třech studijních letech je veden jako student gymnázia u Svaté Anny resp. Skotského gymnázia, a sice mezi „privatim studiosi“, což je údaj, který žádný z dosavadních badatelů nevzal v úvahu. Mozartův syn byl vzděláván soukromými domácími učiteli a na gymnáziu se musel, tak jako regulérní žáci, podrobovat zkouškám. Podmínky, za jakých bylo možno tímto způsobem studovat, formuloval dvorní dekret z 5. září 1804. Podle něj musel k tomuto způsobu studia ředitel příslušného gymnázia vyslovit souhlas a zvolenému domácímu učiteli poskytnout oprávnění. Soukromý žák byl povinen skládat měsíční zkoušky, jako řádní žáci vypracovávat písemné práce a podrobovat se pololetním komisním zkouškám. Samozřejmou povinností bylo uhrazení školného, jinak nemohl být žák k pololetním zkouškám připuštěn. Mezi soukromými žáky gymnázia se většinou nacházeli synové šlechtických rodin a plná výše školného činila 12 zlatých za školní rok. K této částce je třeba také přičíst honoráře domácích učitelů, kteří Wolfganga Mozarta připravovali. Z pokladních knih vyplývá, že jeho školné bylo vždy uhrazeno přesně, což také znamená, že předepsané zkoušky absolvoval. Je zřejmé, že Konstanci Mozartové a jejím druhému manželu baronu Nissenovi záleželo na tom, aby se mladému Mozartovi kromě výuky v hudbě (u A. Salieriho a J. N. Hummela) dostalo také kvalitního obecného vzdělání.

English summary:

In literature about Mozart, references to the formal education of his sons are purely marginal. Even the standard monograph by Walter Hummel, W. A. Mozarts Söhne, lacks any substantial information, a vagueness that has been duly adopted by other scholars. Study of source material reposited in the archive of Vienna University makes possible to reconstruct the actual progress of studies pursued by the composer’s younger son. It documents that he was entered in the university’s enrolment register for the academic year 1804/1805, under the name Wolfgang Mozart, and that in the course of the following three years he was listed as a student of St Anne’s Gymnasium (grammar school), also known as the Scottish Gymnasium, in the group of “privatim studiosi”, a record which was not previously taken into account by any Mozart scholar. The composer’s son was educated by private tutors at home, and had to sit for examinations at the gymnasium along with its day students. The conditions regulating this type of study were set by a Crown Court Decree of 5 September, 1804. Under its provisions, this type of study had to be authorized by the head of a given grammar school, who was also required to issue an official sanction to the prospective tutor. A private student was obliged to sit for exams on a monthly basis, to work out written exercises and theses like regular day students, as well as to sit for end-of-term commission examinations. Their incontestable obligations included the payment of school fees, the failure to do so resulting in their ineligibility for the end-of-term exams. The school’s private students mostly included sons of aristocratic families, each paying a fee to the amount of twelve guilders per academic year. To this sum ought to be added the fees paid to the home tutors who took care of Wolfgang Mozart’s progress. Accounting books of the time make it clear that his school fees were always duly paid, which also indicates that he passed the prescribed examinations. It is obvious that Constanze Mozart and her second husband, Baron Nissen, took adequate care to provide the young Mozart with, apart from music training (with A. Salieri and J. N. Hummel), also quality general education.

Klíčová slova:

Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844); Gymnasium zu den Schotten Wien; podmínky a organizace studia; zkušební řád

Keywords:

Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844); Gymnasium zu den Schotten Wien; study conditions and organization; examination regulations