Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Petr Vidomus

Název:

Just don’t Call It a Magazine: Czech Jazz Fanzines of Two Totalities (1944‒1958)

Variantní název:

Hlavně tomu neříkej časopis: české jazzové fanziny dvou totalit (1944‒1958)

Zdrojový dokument:

Hudební věda LXI (2024), č. 2, s. 252–308.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2024-0204

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:203253d0-e3c4-41ab-88f7-add600c82f06

English summary:

The emerging research on music fanzines in Central and Eastern Europe focuses almost exclusively on the production of the late 1980s (such as punk, skinhead, rock, metal), but leaves aside historically older periods. This article maps for the first time the terrain of privately (i.e. illegally) published Czech jazz fanzines across two totalities: in the final phase of the Nazi occupation and in the first phase of the communist regime. The case studies of Okružní korespondence [Circular Correspondence], Boptime and Jazz Express are followed by an analysis of other so far little-known independent publications as well as the so-called semi-official jazz press. I also deal with the issue of the repression of their creators. In the conclusion, I suggest how the research of fanzines and sources of a private nature can contribute to a re-evaluation of the “official jazz history” and to a deeper insight into the lived experience of jazz musicians and their supporters.

České resumé:

Rozvíjející se výzkum hudebních fanzinů ve střední a východní Evropě se téměř výhradně zaměřuje na produkci pozdních 80. let (jako punk, skinhead, rock, metal), ale ponechává stranou historicky starší období. Tato práce poprvé mapuje terén soukromě (tj. ilegálně) vydávaných českých jazzových fanzinů napříč dvěma totalitami: v závěrečné fázi nacistické okupace a v první fázi státního socialismu. Na případové studie Okružní korespondence, Boptimu a Jazz Expressu navazuje analýza jiných dosud málo známých nezávislých tiskovin a také tzv. semioficiálního jazzového tisku. Zabývám se rovněž otázkou represe jejich tvůrců. V závěru naznačuji, jak může výzkum fanzinů a pramenů soukromé povahy přispět k přehodnocení „oficiální jazzové historie“ a k hlubšímu vhledu do žité zkušenosti jazzových hudebníků i jejich příznivců.

Keywords:

jazz; fanzines; samizdat; illegal press; Okružní korespondence; Boptime; Jazz Express; Nazi occupation; communism; the repression of jazz

Klíčová slova:

jazz; fanziny; samizdat; ilegální tisk; Okružní korespondence; Boptime; Jazz Express; nacistická okupace; komunismus; represe jazzu

České znění v PDF